Gartner_Logo.png
Lindex-solo-RGB.gif
GE-RGB-Positiv-liggende.png

FLERE produksjoner

TV 2s journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.

Programredaktør: Jarle Nakken

Salgsdirektør: Bjørn Gunnar Rosvoll

Lars Hilles gate 30

Pb 7222

5020 Bergen

Telefon: 02255

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.